Siteinprint

Wachtigall Polen Sp. z o. o.
Gwiaździsta 62/12/2
53-413 Wrocław
Poland
+48 575 366 266FEATURING

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki zakupu towarów poprzez stronę www.wachtigall.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umowy drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Złożone i opłacone poprzez stronę www.wachtigall.pl zamówienia są realizowane przez wyłącznego dystrybutora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – Wachtigall Polen Sp. z o. o. ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław.

 3. Klient potwierdza, że zapoznałe się z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi być pełnoletnia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAMÓWIENIA I CENY

 1. Oferta zakupu produktów na stronie www.wachtigall.pl dotyczy zamówień realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Ceny na polskiej wersji strony (www.wachtigall.pl) podane są w walucie PLN i zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 4. Wachtigall Polen Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen za produkty oferowane na stronie.

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

 1. Płatności za złożone zamówienia realizowane są za pomocą płatności elektronicznych.

 2. Klient ma możliwość wyboru rodzaju płatności poprzez jej realizcję za pomocą karty kredytowej lub poprzez bankowość elektroniczną.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient po złożeniu i prawidłowym opłaceniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych w formularzu zamówienia niezbędnych do realizacji zamówienia.

 3. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.

 4. Wachtigall Polen Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia oraz prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podane dane kontaktowe sa błędne. Zamówienie takie zostanie anulowane, po wcześniejszej 3 krotnej próbie kontaktu z Klintem.

 5. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości lub w części do momentu dokonania przelewu na konto Wachtigall Polen Sp. z o. o.

 6. W przypadku, gdy towar będzie niedostępny na magazynie zamówienie może zostać zrealizowane w późniejszym okresie jednak po uprzednim poinformowaniu Klienta o zaistniałej sytuacji.

 7. W przypadku braku zgody Klienta na zrealizowanie zamówienia w późniejszym okresie całość kwoty za towar zostanie zwrócona do Klienta przelewem na konto bankowe.

PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Przesyłki są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej i/lub paczkomatów.

 2. Zamówienia są realizowane do 48 godzin w dni robocze licząc od daty prawidłowego dokonania opłaty za zamówienie i zaksięgowania kwoty na koncie bankowym dystrybutora – Wachtigall Polen Sp. z o. o. .

 3. W momencie przekazania zamówienia do firmy kurierskiej, Klient otrzymuje powiadomienie na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail i/lub numer telefonu.

 4. Wachtigall Polen Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich realizujących usługę dostarczenia towaru.

REKLAMACJA TOWARU I ZWROTY

 1. Jeśli z jakichkolwiek powodów zamówiony towar nie odpowiada oczekiwaniom klienta lub jest niezgodny z zamówieniem, może on go zwrócić bez podania przyczyny, w stanie nienaruszonym w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 2. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu na adres: Wachtigall Polen Sp. z o. o., ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@wachtigall.pl

 3. Koszty przesyłki zwrotnej w całości ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

 4. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru przez Wachtigall Polen Sp. z o. o. cała kwota zamówienia jaka została zapłacone przez Klienta zostanie zwrócona przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta do 14 dni roboczych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wachtigall Polen Sp. z o. o. informuje, że Klient składając zamówienie i wypełniając formularz zamówienia, dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez w/w spółkę oraz podmioty z nią powiązane.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach handlowych, promocyjnych, marketingowych oraz statystycznych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Wachtigall Polen Sp. z o. o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości, przeoczenia lub niewłasciwej interpretacji treści dostępnych na stronie www.wachtigall.pl oraz zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub poprawiania treści na stronie w dowolnym momencie.

 2. Zdjęcia, grafiki i materiały reklamowe zamieszczanych towarów są jedynie poglądowe i służą prezentacji konkretnych produktów.

 3. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z etykietą produktu, jego składem a w szczególności ze sposobem użycia i przeciwwskazaniami opisanymi poniżej:

 • Skład produktu oferowanego na stronie www.wachtigall.pl: Dekstroza, Palatynoza, Kofeina (4,29%), Naturalne aromaty, Kwas sorbinowy.

 • Produkt zawiera podwyższoną zawartośc kofeiny 32mg / 100ml, należy spożywać z rozwagą, maksymalnie do 3 porcji dziennie.

 • Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia, kobiet w ciąży, matek karmiących a także osób wrażliwych na działanie kofeiny.

 • Sposób użycia: porcję Wachtigall należy zmieszać z minimum 330 ml napoju, początkowo rozpuścić w niewielkiej ilości płynu a następnie uzupełnić do pożądanej ilości.

4. W przypadku stosowania produktu Wachtigall niezgodnie ze sposobem użycia i dawkowaniem podanym na etykiecie produktu oraz w niniejszym Regulaminie, Wachtigall Polen Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Wachtigall Polen Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.

 2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji transakcji zakupu na stronie www.wachtigall.pl będę rozstrzygane na drodze polubownej.

 3. W wypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z transkacji zakupu na stronie www.wachtigall.pl jest sąd właściwy dla siedziby Wachtigall Polen Sp. z o. o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony www.wachtigall.pl jest Wachtigall Polen Sp. z o. o. z siedzibą (53-413) Wrocław, Gwiaździsta 62/12/2, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000616594, o posiadającą nr NIP: 899-27-90-149, i nr REGON: 364401228, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł.

Wachtigall Polen Sp. z o. o. podaje do wiadomości Klientów niniejszą politykę prywatności rozumiejąc jak ważną kwestią jest prawidłowe zabezpieczenie zgromadzonych w trakcie realizacji procesu zakupu danych.

§1

 1. Wachtigall Polen Sp. z o. o. obsługuje witrynę internetową www.wachtigall.pl, umożliwiającą rejestrację Klienta i/lub wypełnienie danych osobowych na formularzu zamówienia.

 2. Rejestracja użytkownika i/lub uzupełnienie formularza zamówienia jest wymagana w celu uzyskania niezbędnych danych do realizacji procesu zamówienia i/lub wystawienia faktury VAT.

 3. Wszelkie dane i informacje dotyczące Klientów strony podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§2

 1. Zbierane dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania zamówień przez Wachtigall Polen Sp. z o. o. są następujące:

 2. imię i nazwisko,

 3. nazwa (firma),

 4. adres e-mail;

 5. adres siedziby;

 6. adres zamieszkania (ulica, numer, kod, miejscowość);

 7. nr NIP,

 8. nr telefonu,

 9. dane statystyczne,

 10. Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT oraz dokumentowania sprzedaży towaru.

 11. Powyższe dane nie są weryfikowane przez Wachtigall Polen Sp. z o. o. stąd użytkownik winien wpisać je zgodnie ze stanem faktycznym, a także dbać o ich poprawność.

 12. Wachtigall Polen Sp. z o. o. informuje, że zakładając konto i/lub składając zamówienie na stronie www.wachtigall.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez w/w spółkę oraz podmioty z nią powiązane.

§3

 1. Na stronie www.wachtigall.pl pobierane są pliki cookie.

 2. Pliki coockie to pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online.

 3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

§4

 1. Wachtigall Polen Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, przy czym zmiana nie może powodować zmniejszenia bezpieczeństwa zgromadzonych informacji przez Klientów.

 2. Klientów dokonujących zamówień na stronie www.wachtigall.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.